Senin, 29 April 2013

SEJARAH SUMEDANG LARANG


 KASUMEDANGAN

Kasumedangan merupakan muatan local yang hanya dipelajari di  SMK PASA , sehubungan dengan kurikulum yang kini tengah dipakai untuk terwujudnya sumedang puseur budaya sunda dan pembentukan generasi muda berkarakter budaya lokal.
Pokok-pokok pembahasan diantaranya :
1.       Sejarah Sumedang
Sumedang berasal dari kata “INSUN MEDAL” yang berarti Aku Lahir dan “INSUN MADANGAN” yaitu Aku Menerangi . Diikrarkan oleh Prabu Tajimalela ketika melihat malela (selendang) menyerupai taji di angkasa.
Batas-batas sumedang :
1.       Dari Barat yaitu sampai tangerang tepatnya di sungai Cisadane
2.       Dari Timur yaitu sampai brebes tepatnya di sungai atau kali Cipamali.
3.       Dari Utara yaitu Laut Jawa.
4.       Dari selatan yaitu Samudra Hindia.
Tonggak sejarah bagi kerajaan sumedang larang , sebagai kerajaan sunda terbesar , setelah kerajaan padjadjaran runtuh akibat serangan gabungan banten dan Cirebon, maka kerajaan sumedang larang mencakup wilayahbekas kerajaan padjadjaran.Tonggak sejarah itulah menjadi dasar : Hari Jadi Sumedang.
Pembaca yang budiman pada waktu itu di Kerajaan Sumedang Larang akan diadakan pengangkatan seorang raja, ialah Raden Wijaya , di Padjadjaran sedang ditempa kekacauan karena mendapat serangan yang mendadak dari Kerajaan Banten. Serangan tersebut bertujuan untuk menghancurkan kekuasaan agama hindu dan digantikan oleh dinul islam . Pada penyerangan dari Banten dipimpin oleh Syeh Maulana Yusuf.
Ketika mendapat serangan dari Banten yang mendadak itu Padjadjaran tibak bisa berbuat banyak, kecuali menerima kekalahan. Kerajaan Padjadjaran porak-poranda masyarakat banyak mengungsi sehingga rajanya pun (Prabu Siliwangi) berangkat meninggalkan kerajaan. Hanya sebelum berangkat beliau memanggil dulu empat patih kepercayaan Kerajaan (Kandaga Lante) , yang masing-masing ialah :
1.       Sanghiyang Hawu (Embah Jaya Perkasa)
2.       Bantara Dipatiwijaya (Embah Nanganan)
3.       Sanghiyang Kondang Hapa
4.       Batara Pancer Buana (Eyang Terong Peot)
Panggilan Sang Prabu Siliwangi berisikan yang berupa amanat yaitu :
1.       Memberikan Mahkota Kerajaan Padjadjaran yang berupa :
-Mahkota Kerajaan yang dibuat dari emas
-Siger tampekan kilat bahu
-Kalung bersusun dua dan bersusun tiga
Semuanya dibuat dari emas dan sekarang masih ada di Museum Sumedang.
2.       Memohon perlindungan untuk dirinya dan seluruh rakyatnya yang masih berada di wilayah Padjadjaran. Menurut bahasa Prabu Siliwangi ialah Geusan Ulun yang berarti Geusan Kumaula (Tempat Kumaula).

Setelah menerima amanat tersebut maka kandagalante yang empat sepakat bahwa yang pantas menjalankan amanat tersebut tiada lain adalah raden angka wijaya . ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diantaranya :
1.       Karena Raden Angka Wijaya adalah asli keturunan Prabu Siliwangi .
2.       Sangat pantas sekali (payus tur pantes) wilayah kekuasaan Padjadjaran dijadikan Kekuasaan Sumedang Larang.

LAMBANG SUMEDANG
LAMBANG KABUPATEN SUMEDANG
Lambang kabupaten Sumedang diciptakan oleh R. Maharmartanegara , putera seorang bupati bandung R. Adipati Aria Martanegara, keturunan sumedang. Lambang ini diresmikan menjadi Lambang Sumedang pada tanggal 13 mei 1959. Hal-hal yang terkandung pada logo :
1.      Perisai
Melambangkan jiwa ksatria utama, percaya pada diri sendiri.
2.      Sisi Merah
Melambangkan semangat keberanian.
3.      Dasar Hijau
Melambangkan kesuburan pertanian.
4.      Bentuk Setengah Bola Dan Setengah Kubus Pada Lingga
Melambangkan bahwa manusia tidak ada yang sempurna.
5.      Sinar Matahari
Melambangkan semangat rakyat dalam mencapai kemajuan.
6.      Warna Kuning Emas
Melambangkan keluhuran budi dan kebesaran jiwa.
7.      Tujuh Belas  Sinar
Melambangkan angka sakti tanggal proklamasi kemerdekaan republik Indonesia
8.      Delapan Bentuk Pada Lingga
Lambang bulan proklamsi kemerdekaan republik Indonesia.
9.      19 Buah Batu Pada Lingga, 4 Buah Kaki Tembik dan 5 Buah Anak Tangga.
Lambang tahun proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945.
10.  Tulisan Insun Medal
Tulisan insun medal erat kaitannya dengan kata Sumedang yang mengandung arti : Berdasarkan Prabu Tadjimalela, seorang tokoh legendaries dalam sejarah Sumedang bahwa INSUN MEDAL berarti keluar (insun: aku,medal : keluar). Berdasarkan data di Museum Pangeran Geusan Ulun ; INSUN MEDAL berarti (insun : daya, madangan : terang).
Kedua pengertian tersebut bersifat mistik.

SUSUNAN RAJA DAN BUPATI SUMEDANG

I. MASA KERAJAAN.
1. Prabu Guru Aji Putih (Raja Tembong Agung) 678 – 721
2. Batara Tuntang Buana / Prabu Tajimalela. 721 – 778
3. Jayabrata / Prabu Lembu Agung 778 – 893
4. Atmabrata / Prabu Gajah Agung. 893 – 998
5. Jagabaya / Prabu Pagulingan. 998 – 1114
6. Mertalaya / Sunan Guling. 1114 – 1237
7. Tirtakusuma / Sunan Tuakan. 1237 – 1462
8. Sintawati / Nyi Mas Ratu Patuakan. 1462 – 1530
9. Satyasih / Ratu Inten Dewata Pucuk Umum 1530 – 1578
( kemudian digantikan oleh suaminya Pangeran Kusumadinata I / Pangeran Santri )
10. Pangeran Kusumahdinata II / Prabu Geusan Ulun 1578 – 1601
II. MASA BUPATI PENGARUH MATARAM.
11. Pangeran Suriadiwangsa / Rangga Gempol I 1601 – 1625
12. Pangeran Rangga Gede / Kusumahdinata IV 1625 – 1633
13. Raden Bagus Weruh / Pangeran Rangga Gempol II. 1633 – 1656
14. Pangeran Panembahan / Rangga Gempol III 1656 – 1706
III. MASA PENGARUH KOMPENI VOC.
15. Dalem Adipati Tanumadja. 1706 – 1709
16. Pangeran Karuhun / Rangga Gempol IV 1709 – 1744
17. Dalem Istri Rajaningrat 1744 – 1759
18. Dalem Adipati Kusumadinata VIII / Dalem Anom. 1759 – 1761 19. Dalem Adipati Surianagara II 1761 – 1765 20. Dalem Adipati Surialaga. 1765 – 1773
IV. MASA BUPATI PENYELANG / SEMENTARA
21. Dalem Adipati Tanubaya 1773 – 1775
22. Dalem Adipati Patrakusumah 1775 – 1789
23. Dalem Aria Sacapati. 1789 – 1791
V. MASA PEMERINTAHAN BELANDA.
Merupakan Bupati Keturunan Langsung leluhur Sumedang.
24. Pangeran Kusumadinata IX / Pangeran Kornel. 1791 – 1828
25. Dalem Adipati Kusumayuda / Dalem Ageung. 1828 – 1833
26. Dalem Adipati Kusumadinata X / Dalem Alit. 1833 – 1834
27. Tumenggung Suriadilaga / Dalem Sindangraja 1834 – 1836
28. Pangeran Suria Kusumah Adinata / Pangeran Sugih. 1836 – 1882
29. Pangeran Aria Suriaatmadja / Pangeran Mekkah. 1882 – 1919
30. Dalem Adipati Aria Kusumadilaga / Dalem Bintang. 1919 – 1937
31. Tumenggung Aria Suria Kusumahdinata / Dalem Aria. 1937 – 1946
VI. MASA REPUBLIK INDONESIA
32. Tumenggung Aria Suria Kusumahdinata / Dalem Aria. 1945 – 1946
33. R. Hasan Suria Sacakusumah. 1946 – 1947
34. R. Tumenggung Mohammad Singer. 1947 – 1949
35. R. Hasan Suria Sacakusumah. 1949 – 1950
(Bupati terakhir keturunan langsung leluhur Sumedang)

BIOGRAFI PANGERAN ARIA SOERIA ATMADJA (PANGERAN MEKAH)


Pangeran Aria Soeria Atmadja

   
Pangeran Aria Soeria Atmadja lahir di Sumedang pada tanggal 11 januari 1851 pada hari kamis dengan nama kecil Raden Sadeli. Ayahnya bernama Pangeran Aria Soeria Kusumah Dinata atau Pangeran Sugih dan ibunya bernama Raden Ayu Ratna Diningrat . Pangeran Aria Soeria Atmadja mempunyai karakrer terpuji , rajin  cerdas dan penuh inisiatif.
Beliau diangkat sebagai Kaliwon di Sumedang pada usia 18 tahun pada tanggal 1 agustus 1869. Pangeran Aria Soeria Atmadja menikah dengan Rs.A.Radja Ningrum. Mempunyai putra bernama Rd.A.Djanjainten Djoebaedah. Beliau diangkat sebagai bupati Sumedang pada tanggal 30 desember 1882. Masa jabatan beliau sebagai bupati Sumedang dari tahun 1882-1919, beliau banyak menerima gelar, diantaranya :
  1. Gelar Tumenggung.
  2. Anugerah Bintang Emas, De Groote Goulden Star.
  3. Gelar Adipati.
  4. Anugerah Bintang Officier Van De Orde Van Oranje Nassau.
  5. Anugerah Songsong Kuning.
  6. Mendapat Gelar Aria.
  7. Mendapatkan Gelar Pangeran Dengan Payung Emas. 
  8. Anugerah Bintang Agung Ridder Der Orde Van Den Nederlanschen Leuw, merupakan pangeran tertinggi.
        Selama masa jabatannyabeliau memberikan perhatian pada bidang-bidang diantaranya :
Bidang keagamaan , bidang pendidikan , bidang pertanian , bidang peternakan , bidang pelestarian hidup , bidang perekonomian dan bidang politik . untuk menghargai jasa Pangeran Aria Soeria Atmadja maka dibuatlah monument lingga di tengah alun-alun.


NASEHAT PANGERAN ARIA SOERIA ATMADJA

"PEPELING KASAGALA BAROEDAK SOENDA"


"BARIS KA SAGALA BAROEDAK SOENDA AING NENEDA KA GOESTI NOE MAHA KAWASA MOEGA-MOEGA ATI MARANEH DIBOEKAKEUN KANA PANEMOE ELMOE LAMOEN MARANEH NGADENGE PAPATAH NOE HADE SOEPAYA TEREH NGAHARTI SOEMAWONNA KANA PAPATAH-PAPATAH NOE GEUS SABABARAHATAOEN DIPAPATAHKEUN SOEPAYA DIIMANKEUN WANTI-WANTI PISAN.
PANEDA AING KA GOESTI ALLAH SOEPAYA MARANEH PINARINGAN KABOENGAHAN DJEUNG REDJEKI DI DOENIA IEU TEPI KANA POE BOENGSOENA (ADJAL), SARTA MOEGA DIDJAOEHKEUN TINA BAHLA JEUNG PANARINGAN OEMOER PANDJANG.
KITOE DEUI MASING ROENTOET ROEKOEN DJENG BARAJA MARANEH.
MOEGA OELAH AJA SAOERANG OGE MARANEH NOE EUREUN MIKAHEMAN SAKABEHNA NOE MAPARIN GANDJARAN KA MARANEH.
TJEKEL PAPATAH AING IEU, SOEPAJA OELAH AJA SAOERANG OGE TINA ANTARA MARANEH NOE BOGA ATI BINGOENG LAMOEN MATAK MANGGIH BAHJA NOE KASEBOET DI DIEU, KARANA PAPATAH
AING IEU NJA ETA BOEKTINA NOE DIPAPARINKEUN KA OERANG SAREREA. SARTA LAMOEN AING NERANGKEUN KA MARANEH BOEKTINA TEA, NJA ETA SAESTOE-ESTOENA MAH DIDATANGKEUNNANA KOE NOE MAHA KAWASA.
POEGOEH MARANEH DIKAWASAKEUN PIKEUN BISA NARIMA ISARAT NOE DIDATANGKEUN KOE GOESTI ALLAH KA MARANEH.
MARANEH BISA MAKSA NGEUREUNKEUN KALAKOEAN NOE GORENG, KARANA GOESTI ALLAH NOE KAWASA NOEDOEHKEUN KANA DJALAN NOE MOELOES KA MARANEH DIPILAMPAH DI DOENIA IEU.
TANGTOE MARANEH DJADI TJONTO PIKEUN DITOEROETAN KOE SASAMA MARANEH DJENG TANGTOE SAKABEHNA MANOESA SAROEKAEUN KA MARANEH.
SARTA BEH DITOENA MARANEH NGARASA BAGDJA TEUPI KA ANAK INTJOE.
MARANEH SAREREA NOE SAENDENGNA PADA NGARIMANKEUN KANA MAKSOED AING TEA.
AING NJERENKEUN ETA PAPATAH AING NOE PANOENGTOENGAN SAKEDAH POLAH.
KARANA AING NGARASA GEUS KOLOT MOAL SABARAHA DEUI NJA OEMOER.
KOELANTARAN TOELISAN AING IEU, SOEPAJA MANGKE DIMANA OERANG GEUS PAPISAH, MOEGAMOEGA MARANEH DJADI DJALMA PINTER, BISA NGADJI DJEUNG NGINGET-NGINGETKEUN TJARITA IEU; DIPIKIR BEURANG DJEUNG PEUTING.
DJEUNG BEH DITOENA MOEGA-MOEGA MARANEH BISA NOEROETAN KAROEHOEN MARANEH MOEGA-MOEGA BISAEUN MINDAHKEUN NAON KAKOERANGAN DIRI MARANEH MOEGA SALAWASNA DIRAKSA.
LAMOEN MARANEH GEUS NGARASA KAPAPATENAN DOELOER TJARA AING KAPAPATENAN KOE KAROEHOEN AING POMA MARANEH OELAH REK POHO NGAHORMAT.
NOELOENGAN DJEUNG NOEROET NOE WADJIB PIKEUN MARANEH NARANDAKEUN DJALAN KABENERAN SANADJAN KOE DJALAN SEDJEN.
ETA PANGHORMAT AING NOE PANOENGTOENGAN KA MARANEH, SAMEMEHNA NJAWA AING DIPOENDOET KOE NOE KAGOENGAN.
KOE SABAB ETA NJAWA AING DI AEHERAT MOAL ERA KOE BANGSA SASAMA AING.
JEN AING GEUS DITAKDIRKEUN KOE GOESTI ALLAH DILANTARANKEUN PITOELOENGNA KANGDJENG GOUVERNEMENT DIDJADIKEUN POERAH MAPATAHAN DJEUNG NGADJAK KA MARANEH SAREREA.
SAKITOE ETA PAMENTA AING KA MARANEH SAREREA SOEPAJA DITOEROET."


(PANGERAN ARIA SOERIA ATMADJA)

SMK PANGERAN ARIA SOERIA ATMADJA SUMEDANG

SMK PANGERAN ARIA SOERIA ATMADJA
Ekonomi kreatif dan kewirausahaan menjadi pengembangan pendidikan karakter yang belakang ini di giatkan oleh pemerintah melalui program yang di canangkan oleh Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan kepada sekolah-sekolah di tingkat SMK tentang di kembangkannya keberagaman progran keahlian di tingkat madya  (menengah), Salah satu peluang yang menjanjikan di masa yang akan datang adalah program keahlian teknologi informasi .
Terdorong oleh keinginan untuk ikut serta mencerdaskan bangsa kepada para siswa, SMK “Pangeran Aria Soeria Atmadja” satu-satunya sekolah yang mengangkat Teknologi berbasis karakter Budaya Lokal. Untuk terwujudnya Sumedang Puser Budaya Sunda. Sebagai ciri bahwa Sumedang Puser Budaya Sunda SMK PASA memasukan muatan lokal Kasumedangan dalam kegiatan KBM.
Untuk membangun karakter  siswa yang berteknologi dan berbudaya, SMK Pangeran Aria Soeria Atmadja selalu berusaha membangun dan mendidik siswanya agar unggul dalam mengikuti perkembangan IPTEK, berwawasan global , teknologi kreatif  , religius , mengakar pada kearifan adat dan budaya lokal serta berbudi pekerti luhur.
Sistem Pendidikan yang diterapkan di SMK PASA ini berbeda dengan di sekolah lain seperti halnya selalu menerapkan sistem 3S (Senyum, Sapa dan Salam).
SMK Pangeran Aria Soeria Atmadja Sumedang memiliki empat Kompetensi Keahlian diantaranya : Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Akuntansi (AK), Administrasi Perkantoran (AP) dan Teknik Sepeda Motor (TSM).
Kurikulum yang diterapkan di SMK PASA menggunakan Kurikulum KTSP ditambah dengan muatan-muatan lokal secara regional maupun internasional seperti : Bahasa Korea dan Jepang, KPMP Bidang Seni serta KPMP Produktif.